سلام دوستان

تو جوانی چند تا شعر به گویش مازندرانی سروده بودم که تعدادی را در زیر می نویسم:

                                         

29pav82.jpg

                                    بوردنه یار

تو بوردی مه دله غم بزو بیته             روشنه چراغ نم بزو بیته

تو بوردی مه دله سو بیه خاموش         امه قشنگه لتکاره او بیته

تو بوردی هکردی مه دله تنا               مه اون مس مسه افتابه شو بیته

 

                                    ساقی دلها

بیمو ساقی دلها                  بورده غمه مه دل جا

هدا مه دل ره نشونه             بورده اشکه مچش جا

بیمو مه چشه هدا سو          هکرده مه دله رسوا

منه و وه همیشه بیمی         همینجور یک دلو یکرا

دل شونه ونسه هر سو          وقتی که وه بونه همرا

وقتی که من بومه تنا           وه دنه مه دلره گوا

 

                                    سواحی

شو بیه دباره غم بیه همرا                  غم یار بهیه دباره پیدا

غمی که وه تموم نونه ولا                  هکرده مره پیر این غمه دنیا

غمی که وه کنه مره دوا                    دنه مه مرهمه وه با نگا

سواحی چنده وه قشنگ بیمو             چتی وه بورده مه چشه جا سو

هدا افتاب مه دلره گواهی                  که وه انه موسه هر سواحی

/ 3 نظر / 3 بازدید
حميد جمرک

خله خوب بيه اگه بتونی ادامه هدی عاليه.

شعبان آزادي

مهدي تو شاعر هم بي من ندونسمه. اي ول.