غرض ورزی یا مصلحت اندیشی مساله این است!

با ورورد دکتر روحی به صحنه رقابت انتخاباتی هشتمین دورۀ مجلس شورای اسلامی علی رغم اعلامهای قبلی مبنی بر نیامدن، ضمن وارد شدن شوکی به مردم و مسئولین شهری منطقه، نگرانی ها درخوصوص آشفتگی ذهنی مردم و تقسیم آراء که نهایتاً منجر به عدم نتیجه گیری مطلوب در انتخابات خواهد شد را افزایش داده است. نگرانی هایی که در صورت عدم اتخاذ راهکاری عاجل، بذرهای اختلاف را خواهد پاشید و آتش این اختلاف می تواند سایر موضوعات مهم شهری را تحت الشعاع تصمیمات غرض ورزانه قرار دهد که نتیجه آن چیزی جز عقب ماندگی عمرانی و فرهنگی منطقه نخواهد بود و در واقع بازنده اصلی این اتفاقات خود مردم هستند که بی اختیار چوب ندانم کاری عده ای را خواهند خورد.

untitled.JPG?uniq=rb38ei

اینجاست که مصلحت اندیشی نقش خود را پررنگ تر از همیشه نشان خواهد داد. آنجایی که تفکر عقل گرایی و جمع گرایی بر تفکرات فردگرایانه غلبه یافته و التزام و تعهد به مردم و ارجعیت آینده آنان، ضرورت ایجاد تغییر را در هر فکر و تصمیمی موجب می گردد.

امیدواریم دکتر روحی عزیز و دوستان همراه ایشان ضمن احترام به رای اکثریت مردم با پذیرش و ترجیح منافع شهری، زمینه اتحاد مردم منطقه را جهت مواجه با رقباء فراهم نمایند.

/ 2 نظر / 7 بازدید
قربانی

بنده ضمن تاكيد بر رعايت اخلاق انتخاباتي از سوي دکتر روحی عزیز از ایشان بعنوان یک همشهری خواهش می کنم که بايد ادبيات سياسي خویش را تغییر دهند و گفتمان قدرت را به گفتمان خدمت به مردم تبديل کند.و همانطوری که دوست عزيزمان فرمودند (آقای دکتر روحی) شما باید به رای اکثریت مردم در خصوص اجماع عمومی برای کاندیداتوری دکتر قلی پور احترام بگذارید و منافع شهر و مردم عزيزمان را در نظر بگيريد نه چيز ديگر.

رای اکثريت که در حال حاضر با آقای نجفنژاد همراه است چه در فريدونکنار وچه در بابلسر چون ولايتی است ای حسين زاده ثبت نام کرده باشند که رای اول منطقه را کسب می نمياند. در هر صورت گمان اينکه آقای قلی پور رای بياورند خيال خامی است و ما پيشنهاد می دهيم دکتر قلی پور خرج کردهای خود را بگيرند و از صحنه خارج شوند اگر مدعی وحدت در منطقه اند.