کنوانسيون حمايت از محيط زيست دريای خزر

سلام عزیزان

در حال گذشت زنی در سایت های مختلف بودم که مطلب زیر به نظرم جالب اومد (کنوانسیون حمایت از محیط زیست دریای خزر) بخونید تا از رژیم زیست محیطی دریاتون با خبرشید.

 300px-Caspian_Sea_from_orbit.jpg

بخش اول «مفاد کلی»

ماده ۱

«تعاريف»

برای مقاصد اين کنوانسيون :

*منظور از «برنامه عملکرد»، برنامه علمکرد برای حفاظت و توسعه پايدار محيط زيست دريای خزر می‌باشد.

*منظور از «طرف متعاهد»، دولت ساحلی خزر می‌باشد که رضايت داده بوسيله اين کنوانسيون محدود شود.

*منظور از «تخليه مواد زايد»، عبارت است از :

- هرگونه انتقال يا دفع عمدی مواد زايد يا ساير مواد ناشی از شناوردها، وسايط نقليه هوايی، سکوها يا ديگر سازه‌های ساخت بشر

- هرگونه رهاسازی عمدی لاشه‌ شناورها، وسايط نقليه هوايی، سکوهايی بلااستفاده يا ديگر سازه‌های ساخت بشر در دريای خزر

*منظور از «مواد خطرناک»، هرگونه موادی است که ايجاد مسموميت، سرطان، تغييرات ژنتيکی يا معلوليت ارثی می‌نمايند به ويژه در صورتی که مقاومت باشند.

*منظور از «مرجع ملی»، مرجعی است که هر طرف متعاهد به عنوان مسوول هماهنگ ساختن اقدامات ملی برای اجرای اين کنوانسيون و پروتکل‌های آن تعيين نموده است.

[منظور از «سازمان»، سازمان همکاری دولت‌های ساحلی دريای خزر برای هماهنگی و اجرای اين کنوانسيون و پروتکل‌های آن می‌باشد که در فوريه ۱۹۹۲ در تهران، کشورهای ساحلی دريای خزر با تشکيل آن موافقت نموده‌اند.]

*منظور از «آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی»، آلودگی دريا ناشی از هر نوع منبع مشخص يا نامشخص است که از خشکی، از طريق آب يا هوا يا مستقيما از ساحل به محيط زيست دريايی وارد می‌شود. اين شامل آلودگی ناشی از دفع عمدی از خشکی به بستر دريا از طريق تونل، خطوط لوله يا ديگر وسايل می‌شود.

*منظور از «وضعيت اضطراری زيست محيطی»، يعنی وضعيتی يا تهديد قريب‌الوقوعی که موجب آلودگی جدی يا زيانهای ديگری به محيط زيست دريای خزر شود و آنچه از علل طبيعی مانند: سيلاب يا ساير فعاليت‌های انسانی مانند حوادث صنعتی ناشی شود.

*منظور از «حادثه صنعتی»، حادثه‌ای است که از يک توسعه کنترل نشده در روند هر فعاليتی که مواد خطرناکی را در بردارد ناشی شود؛ خواه در زمان تاسيس، به عنوان مثال در طول ساخت، استفاده، ذخيره، تبادل يا دسترسی، خواه در طول انتقال.

«شناور»، به هرگونه شناوری اتلاق می‌گردد که در محيط دريايی فعاليت می‌کند و شامل هاورکرفت، قايق‌های تندرو، زيردريايی‌ها، قايق‌هايی که يدک کشيده می شوند، قايق‌های خودرو همچنين سکوها و ساير سازه‌های دريايی انسان ساخت می‌باشد.

«گونه‌های غيربومی مهاجم»، يعنی گونه‌های غيربومی که استقرار و انتشار آنها اکوسيستم‌ها، زيستگاه‌ها يا گونه‌ها را تهديد می‌نمايد و آسيب اقتصادی يا زيست محيطی به وجود می‌آورد.

ماده ۲

«هدف»

هدف اين کنوانسيون، که طبق مفاد مربوطه آن دنبال می‌شود، حفاظت از محيط زيست دريای خزر از کليه منابع آلوده کننده و حفاظت، نگهداری، احيا و استفاده منطقی و پايدار از منابع زنده آن می‌باشد.

ماده ۳

«دامنه شمول»

اين کنوانسيون در مورد محيط زيست دريای خزر با در نظر گرفتن نوسان سطح آب آن و اراضی متاثر از نزديکی به دريا اعمال می‌شود.

بخش دوم «تعهدات کلی»

ماده ۴

«تعهدات کلی»

طرف‌های متعاهد:

الف) به صورت فردی يا مشترک کليه اقدامات مناسب را برای جلوگيری، کاهش و کنترل آلودگی دريای خزر اتخاذ خواهند نمود؛

ب) به صورت فردی يا مشترک، کليه اقدامات مناسب را برای حفاظت، نگهداری و احيای محيط زيست دريای خزر اتخاذ خواهند نمود؛

ج) استفاده از منابع دريايی خزر به شکلی که موجب آسيب به محيط زيست دريای خزر نشود؛

د) همکاری با يکديگر و با سازمانهای ذيصلاح بين‌المللی به منظور نيل به اهداف اين کنوانسيون.

ماده ۵

«اصول»

طرف‌های متعاهد در اقدامات خود به منظور رسيدن به اهداف اين کنوانسيون و اجرای مفاد آن، از طريق اصول ذيل راهنمايی خواهند شد .

الف) اصل پيشگيرانه، به موجب آن در جايی که يک تهديد جدی يا خسارت جبران‌ناپذير به محيط زيست دريای خزر اتفاق افتد، فقدان اطمينان علمی جامع نمی‌تواند به عنوان دليلی برای به تعويق انداختن اقداماتی که توجيه اقتصادی دارند، محسوب شود؛

ب) اصل پرداخت آلوده کننده، به موجب آن آلوده کننده هزينه‌های آلودگی شامل جلوگيری، کنترل و کاهش را بر عهده دارد؛

ج) اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی محيط زيست دريای خزر، که طبق آن طرف‌های متعاهد يکديگر را با حداکثر اطلاعات ممکن در اين زمينه تجهيز می‌کنند.

ماده ۶

«تعهد به همکاری»

طرف‌های متعاهد به صورت دو يا چند جانبه برای توسعه پروتکل‌های اين کنوانسيون که شامل اقدامات، خط ‌مشی‌ها و استانداردهای اضافی به منظور اجرای اين کنوانسيون است، با يکديگر همکاری خواهند نمود.

بخش سوم«جلوگيری، کاهش و کنترل آلودگی»

ماده ۷

«آلودگی ناشی از منابع واقعی در خشکی»

۱- طرف‌های متعاهد کليه اقدامات مناسب را برای جلوگيری، کاهش و کنترل آلودگی درياز خزر ناشی از منابع واقعی در خشکی به عمل خواهند آورد.

۲- طرفهای متعاهد در توسعه پروتکل‌های اين کنوانسيون که شامل اقدامات بيشتری برای جلوگيری، کاهش و کنترل آلودگی دريای خزر ناشی از منابع واقعی در خشکی می‌باشد همکاری خواهند نمود. چنين پروتکل‌هايی می‌توانند شامل اقدامات ذيل باشد:

الف) جلوگيری، کنترل و کاهش خروج آلاينده‌ها از منابع آلوده کننده از طريق بکارگيری تکنولوژی‌هايی که توليد مواد زايد در آنها صفر يا کم می‌باشد؛

ب) جلوگيری، کنترل و کاهش آلودگی ناشی از منابع واقعی در خشکی از طريق صدور مجوز تخليه آبهای زايد توسط مراجع ملی ذيصلاح طرف‌های متعاهد؛

ج) اجازه تخليه آبهای زايد بر اساس تشويق به استفاده از تکنولوژی‌های ايمن محيط زيستی؛

د) تحميل توصيه‌های شديد‌تر از آنچه که قسمت‌های «ب» و «ج» اين ماده آمده، مطابق پروتکل‌های اضافی به اين کنوانسيون، در صورتی که کيفيت آبهای دريافتی يا اکوسيستم متاثر از آن در دريای خطر ايجاب کند؛

ه) بکارگيری انواع تصفيه برای آبهای زايد شهری در صورت لزوم به صورت مرحله‌ای؛

و) اقدامات مناسب برای کاهش ورود مواد آلی از منابع شهری و صنعتی، نظير بکارگيری بهترين تکنولوژی ممکن از لحاظ زيست محيطی؛

ز) اقدامات مناسب برای توسعه بهترين رويه‌های زيست‌محيطی برای کاهش ورود مواد آلی و خطرناک از منابع نامعلوم از جمله کشاورزی؛

ح) اقدامات لازم برای حفظ پايداری و تصفيه کامل منابع آلوده کننده ساحلی که ادامه آن تاثيرات منفی بر دريای خزر دارد؛

۳- چنانچه تخليه از آبراهی که در سرزمين‌های دو يا چند طرف متعاهد جريان دارد يا مرز بين آنها را تشکيل می‌دهد احتمال دارد باعث آلودگی دريای خزر شود، طرف‌های متعاهد اقدامات مناسب را برای جلوگيری، کاهش و کنترل چنين آلودگی انجام خواهند داد و در شرايط مناسب با تاسيس ارگانهای مشترک مسوول در تعيين و حل مسايل بالقوه آلودگی، همکاری خواهند نمود.

ماده ۸

«آلودگی ناشی از فعاليت‌های بستر»

طرفهای متعاهد کليه اقدامات مناسب را برای جلوگيری، کنترل و کاهش آلودگی دريای خزر ناشی فعاليت‌هايی که در بستر دريا صورت می‌گيرند، انجام خواهند داد و همکاری‌ آنها در گسترش پروتکل‌های اين کنوانسيون در اين زمينه تشويق می‌گردد.

ماده ۹

«آلودگی ناشی از شناورها»

طرف‌های متعاهد کليه اقدامات مناسب را برای جلوگيری، کاهش و کنترل آلودگی دريای خطر ناشی از شناورها انجام خواهند داد و در گسترش پروتکل‌ها و موفقتنامه‌های اين کنوانسيون که شامل اقدامات توافقی، خط‌ مشی‌ها و استانداردهای موثر می‌باشد، با در نظر گرفتن استانداردهای بين‌المللی مربوطه همکاری خواهند نمود.

ماده ۱۰

«آلودگی ناشی از مواد زائد»

۱- طرف‌های متعاهد کليه اقدامات لازم را برای جلوگيری، ممانعت، کاهش و کنترل آلودگی دريای خزر ناشی از تخليه مواد زايد شناورها و وسايط نقليه هوايی که در سرزمين خود ثبت شده يا با پرچم آن پرواز می‌کنند، به عمل خواهند آورد.

۲- طرف‌های متعاهد در توسعه پروتکل‌های اين کنوانسيون و اقدامات توافق شده، آيين‌ کار و استانداردهايی که برای آن موثر است همکاری خواهند نمود.

۳- زمانی که امنيت کشتی يا هواپيما در دريا در اثر تخريب يا از دست دادن کامل کشتی يا هواپيما در حال تهديد است يا در مواردی که خطری انسان يا حيات دريايی را تهديد کند، چنانچه تخليه مواد زايد تنها راه دفع تهديد است و اگر احتمال دارد که عواقب خسارت اين تخليه، کمتر از حوادث ديگر است، مفاد اين ماده به کار گرفته نخواهد شد. چنين تخليه‌هايی بايد طوری هدايت شوند که احتمال آسيب‌ رساندن به انسان يا حيات دريايی را به حداقل رساند يا موجب کاهش محدوديت‌های استفاده معقول از دريا باشد؛ اين تخليه‌ها بايد گزارش شوند و در مورد آنها طبق مفاد پروتکل‌هايی که در پاراگراف دوم اين ماده به آنها اشاره شده عمل شود.

ماده ۱۱

«آلودگی ناشی از ساير فعاليت‌های انسان»

۱- طرف‌های متعاهد کليه اقدامات لازم را برای جلوگيری ، کاهش و کنترل آلودگی‌ دريای خزر ناشی از ساير فعاليت‌های انسانی که در موارد ۷ تا ۱۰ مورد اشاره قرار نگرفته‌اند، از جمله احيای اراضی و لايروبی سواحل و سدسازی به عمل خواهند آورد.

۲- طرف‌های متعاهد کليه اقدامات مناسب را برای کاهش تاثيرات منفی احتمالی اقداماتی که منشا انسانی دارند را به منظور کم کردن عواقب نواسان سطح دريا بر اکوسيستم دريای خزر انجام خواهند داد.

ماده ۱۲

«جلوگيری از ورود، کنترل و از بين بردن گونه‌های غيربومی مهاجم»

طرف‌های متعاهد کليه اقدامات مناسب را برای جلوگيری از ورود گونه‌های غيربومی مهاجم به دريای خزر و کنترل و مبارزه با آنها که تهديدی برای اکوسيستم‌ها، زيستگاه‌ها و گونه‌ها می‌باشند، به عمل خواهند آورد.

ماده ۱۳

«موارد اضطراری زيست محيطی»

۱- طرف‌های متعاهد ضمن انجام کليه اقدامات مناسب، برای حفاظت از انسان و محيط زيست دريايی در مقابل عواقب موارد اضطراری طبيعی يا انسانی همکاری خواهند نمود. به همين منظور، اقدامات پيشگيرانه، آمادگی و متقابل از جمله اقدامات احيا کننده خواهند بود.

۲- به منظور اقدامت جلوگيری کننده و ايجاد اقدامات آمادگی، طرف متعاهد اصلی، فعاليت‌های خطرناکی را که قادر به ايجاد شرايط اضطراری زيست محيطی هستند در درون قلمرو خويش مشخص خواهد کرد و همچنين تضمين می‌نمايد که ساير طرف‌های متعاهد از چنين پيشنهادها يا فعاليت‌های موجود آگاهی پيدا کنند.

طرف‌های متعاهد موافقت‌ می‌نمايند که ارزيابی تاثيرات محيط زيستی فعاليت‌های خطرناک و اقدامات مربوط به کاهش خطرپذيری را انجام دهند.

۳- طرفهای متعاهد برای ايجاد سيستم‌های هشدار دهنده حوادث صنعتی و وضعيت‌های اضطراری محيط زيستی همکاری خواهند نمود. در صورت بروز يک حادثه اضطراری زيست محيطی يا تهديد قريب‌الوقوع يک حادثه، طرف متعاهد اصلی تضمين می‌کند که طرف‌های متعاهدی که احتمالا تحت تاثير قرار می‌گيرد را بدون تاخير در سطوح مناسب مطلع گرداند.

۴- طرف‌های متعاهد کليه اقدامات لازم را برای تاسيس و نگهداری تمهيدات لازم برای مواقع اضطراری از جمله فراهم آوردن تجهيزات کافی و پرسنل کارآمد و آماده در هنگام بروز شرايط اضطراری، به عمل خواهند آورد.

بخش چهارم «حفاظت، نگهداری و احيای محيط زيست دريايی»

ماده ۱۴

«حفاظت، نگهداری و احيای منابع زنده دريايی»

۱- طرف‌های متعاهد توجه ويژه‌ای نسبت به حفاظت، نگهداری، احيا و استفاده منطقی از منابع زنده دريايی خواهند داشت و تمامی اقدامات لازم را بر اساس علمی‌ترين مدارک قابل دسترس در موارد ذيل به عمل خواهند آورد:

الف) توسعه و افزايش بالقوه منابع زنده جهت نگهداری، احيا و استفاده منطقی از موازنه زيست محيطی با در نظر گرفتن نيازهای انسانی در مورد تغذيه و برآوردن اهداف اقتصادی و اجتماعی؛

ب) حفظ و احيای جمعيت گونه‌های دريای در سطحی که بتواند حداکثر محصول پايدار و با کيفيت مطلوب را توسط عوامل زيست محيطی و اقتصادی مربوطه و با در نظر گرفتن روابط بين گونه‌ها توليد کند؛

ج) تضمين اينکه گونه‌های دريايی بوسيله بهره‌برداری بيشتر در معرض خطر نيستند، در بردارند؛

د) ترويج توسعه و استفاده از تورهای ماهيگيری انتخابی و شيوه‌هايی که حداقل تلفات را در صيد گونه‌های مورد هدف و گونه‌هايی که مورد هدف نيستند، در بردارند؛

ه) حفاظت، نگهداری و احيا گونه‌های کمياب، بومی و در معرض خطر؛

ی) حفاظت از تنوع گونه‌ای و زيستگاه‌های گونه‌های کمياب بومی و گونه‌های در معرض خطر مانند اکوسيستم‌های آسيب‌پذير؛

۲- طرف‌های متعاهد در توسعه پروتکل‌ها به منظور به عهده گرفتن اقدامات لازم برای حفاظت، نگهداری و احيای منابع زنده دريايی همکاری خواهند نمود.

ماده ۱۵

«مديريت مناطق ساحلی»

طرف‌های متعاهد سعی خواهند نمود تمامی اقدامات لازم را جهت توسعه واجرای برنامه‌ها و راه‌بردهای ملی برای مديريت و برنامه‌ريزی اراضی متاثر از نزديکی‌شان به دريا، به عمل آوردند.

ماده ۱۶

«نوسان سطح آب دريای خزر»

طرفهای متعاهد در زمينه توسعه پروتکل‌های اين کنوانسيون مبنی بر به عهده گرفتن تحقيقات علمی مورد نياز تا آنجا که عملی است و اقدامات و رويه‌های توافق شده جهت ارزيابی تاثيرات نوسان سطح آب دريای خزر همکاری خواهند نمود.

بخش پنجم «خط مشی‌ها»

ماده ۱۷

«ارزيابی اثرات زيست محيطی»

۱- هر يک از طرف‌های متعاهد کليه اقدامات لازم را برای شروع و به کارگيری خط مشی‌های ارزيابی اثرات زيست محيطی هر نوع فعاليتی که احتمالا تاثير زيان آور مهمی بر محيط زيست دريای خزر دارد، به عمل خواهند آورد.

۲- هر يک از طرف‌های متعاهد کليه اقدامات لازم را جهت انتشار نتايج ارزيابی‌های زيست محيطی که طبق پاراگراف يک اين ماده انجام شده، برای ساير طرف‌های متعاهد انجام خواهند داد.

۳- طرف‌های متعاهد در گسترش پروتکل‌هايی که خط مشی‌ ارزيابی اثرات محيط زيستی دريای خزر را در چارچوب فرامرزی تعيين می‌کند، همکاری خواهند نمود.

ماده ۱۸

«همکاری بين‌ طرف‌های متعاهد»

۱- طرف‌های متعاهد با توجه به نيازها و با توجه به رويه‌های بين‌المللی رايج جهت جلوگيری کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، نگهداری و احيای محيط زيست دريای خزر در تدوين، تکميل و تطبيق قوانين، استانداردها، رويه‌های توصيه شده و خط مشی‌های سازگار با اين کنوانسيون همکاری خواهند نمود.

۲- طرف‌های متعاهد در تنظيم يک برنامه عملياتی جهت حفاظت محيط زيست دريای خزر، به منظور جلوگيری، کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، نگهداری و احيای محيط زيست دريايی همکاری خواهند نمود.

۳- طرف‌های متعاهد به صورت انفرادی يا مشترک در اجرای تعهدات خود که در پاراگراف‌های ۱ و ۲ اين ماده شرح داده شده اقدام خواهند کرد، از جمله:

الف) جمع‌آوری، گردآوری و ارزيابی اطلاعات برای تشخيص منابعی که باعث آلودگی دريای خزر می‌شوند يا احتمال دارد موجب آلودگی در دريای خزر شوند و تبادل اطلاعات ميان طرف‌های متعاهد به طور مناسب؛

ب) توسعه برنامه‌ها جهت پايش کيفيت و کميت آب؛

ج) توسعه برنامه‌های فوق‌العاده برای موارد اضطراری آلودگی؛

د) تشريح محدوديت‌های خروج، نشر و تخليه مواد زايد و ارزيابی تاثير برنامه‌های کنترل؛

ه) تشريح اهداف مربوط به کيفيت آب و پيشنهاد اقدامات مرتبط برای حفظ و در صورت لزوم بهبود کيفيت آبهای موجود؛

و) توسعه برنامه‌های عملياتی هماهنگ شده برای کاهش بار آلودگی ناشی از مناطق شهری و صنعتی و منابع انتشار آلودگی از جمله پسابهای کشاورزی، شهری و ساير پسابها؛

ماده ۱۹

«پايش»

۱- طرف‌های متعاهد برای ايجاد و اجرای برنامه‌های انفرادی و يا مشترک به منظور پايش شرايط زيست محيطی دريای خزر تلاش خواهند نمود.

۲- طرف‌های متعاهد نسبت به تهيه فهرستی از عوامل آلاينده که در درون دريای خزر تخليه و متمرکز می‌شوند و به طور منظم قابل پايش می‌باشند، توافق خواهند کرد.

۳- طرف‌های متعاهد در فواصل منظم، ارزيابی‌های انفرادی يا مشترکی از شرايط محيط زيستی دريای خزر انجام خواهند داد و تاثير اقدامات مربوط به جلوگيری، کنترل و کاهش آلودگی محيط زيست درياز خزر را بررسی خواهند کرد.

۴- به همين منظور، طرف‌های متعاهد در هماهنگ کردن قوانين جهت ايجاد و اجرای برنامه‌های پايش، سيستم‌های اندازه‌گيری، روش‌های تجزيه، پردازش اطلاعات و ارزش گذاری خطر مشی‌ها در کيفيت اطلاعات، تلاش خواهند نمود.

۵- طرف‌های متعاهد يک پايگاه اطلاعات متمرکز و يک سيستم مديريت اطلاعات را با کارکردی به عنوان مخزن کليه اطلاعات مربوطه، پايه‌ای برای تصميم‌گيری و يک منبع کلی از اطلاعات و آموزش برای متخصصان، مديران و عموم مردم، توسعه خواهند داد.

ماده ۲۰

«تحقيق و توسعه»

طرف‌های متعاهد در هدايت تحقيق و توسعه روش‌های موثر برای جلوگيری، کاهش و کنترل آلودگی دريای خزر همکاری خواهند کرد؛ بدين منظور طرف‌های متعاهد در تلاش برای راه‌اندازی يا تقويت برنامه‌های تحقيقاتی ويژه همکاری خواهند نمود از جمله در:

الف) توسعه روش‌های ارزيابی سميت مواد مضر و تحقيق درباره نحوه تاثير آنها بر محيط زيست‌ دريای خزر؛

ب) توسعه و بکارگيری تکنولوژی‌های ايمن و بی‌خطر از لحاظ زيست محيطی؛

ج) از بين بردن تدريجی يا جانشين کردن ساير مواد با موادی که احتمالا باعث آلودگی می‌شوند؛

د) توسعه روش‌های ايمن و بی‌خطر از لحاظ زيست محيطی در انتقال مواد خطرناک؛

ه) توسعه روش‌های ايمن و بی‌خطر از لحاظ زيست محيطی در امور مربوط به سازه‌های آبی و مهار آب؛

و) ارزيابی خسارات مالی و فيزيکی ناشی از آلودگی‌ها؛

ز) بهبود دانش به رژيم هيدرولوژيکی و پويايی اکوسيستم دريای خزر شامل نوسان سطح دريا و تاثيرات چنين نوساناتی بر اکوسيستم‌های ساحلی و دريايی؛

ح) مطالعه ميزان تشعشع و سطوح راديواکتيويته در دريای خزر.

ماده ۲۱

«تبادل و دسترسی به اطلاعات»

۱- طرف‌های متعاهد طبق مفاد اين کنوانسيون به طور مستقيم يا از طريق دبيرخانه، به تبادل منظم اطلاعات پايه خواهند پرداخت.

۲- طرف‌های متعاهد بر طبق مقررات ملی خود و با توجه به مفاد موافقتنامه‌های بين‌المللی موجود در ارتباط با دسترسی عموم به اطلاعات زيست‌محيطی، جهت تامين دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به شرايط زيست‌محيطی دريای خزر و اقدامات يا برنامه‌های انجام شده در جهت جلوگيری، کنترل و کاهش آلودگی اين دريا، تلاش خواهند نمود.

بخش ششم «ترتيبات سازمانی»

ماده ۲۲

«اجلاس طرف‌های متعاهد»

۱- اجلاس طرف‌های متعاهد بدينوسيله ايجاد می‌شود.

۲-اجلاس طرف‌های متعاهد شامل يک نماينده از هر کدام از طرفين متعاهد می‌باشد که حق يک رای را دارد و هر نماينده می‌تواند توسط يک يا چند مشاور همراهی شود.

۳- اولين جلسه اجلاس طرف‌های متعاهد بايد حداکثر تا دوازده ماه پس تاريخ اجرای اين کنوانسيون تشکيل شود. پس از آن اجلاس طرف‌های متعاهد در فواصل منظم، مطابق آنچه که در اولين جلسه تعيين می‌شود، برگزار خواهد شد.

۴- جلسات اجلاس طرفهای متعاهد در مواردی که از نظر اجلاس طرف‌های متعاهد ضروری باشد يا براساس درخواست کتبی يکی از طرف‌ها در صورتی که توسط حداقل دو طرف متعاهد ديگر حمايت شود، برگزار خواهد شد.

۵- جلسات اجلاس طرف‌های متعاهد می‌بايست به صورت دوره‌ای و بر اساس نام کشورهای متعاهد به ترتيب حروف الفبای انگليسی، در هر کشور يا در مکان دبيرخانه برگزار گردد.

۶- رياست اجلاس طرف‌های متعاهد می‌بايست به نوبت و بر اساس نام کشورهای متعاهد به ترتيب حروف الفبای انگليسی به ايشان واگذار گردد. در صورت خالی ماندن مسند رياست، طرف متعاهدی که رياست اجلاس را بر عهده دارد، می‌بايست جانشينی را تا پايان دوره رياست آن طرف متعاهد مشخص نمايد.

۷- {زبانهای کاری اجلاس طرفهای متعاهد انگليسی، فارسی و روسی خواهد بود.}

۸- تمامی تصميمات اجلاس طرف‌های متعاهد بر اساس اتفاق آرا اتخاذ خواهد شد.

۹- اجلاس طرف‌های متعاهد در اولين جلسه خود درباره اين موارد تصميم می‌گيرند:

الف) تاسيس ساير نهادهای کنوانسيون در صورت لزوم؛

ب) توافق درباره امور مربوط به دبيرخانه دايمی اجلاس، از جمله محل و کارکنان آن؛

ج) مقررات آيين کار و مقررات مالی خود و ارگانهای فرعی؛

۱۰- وظايف اجلاس طرف‌های متعاهد شامل موارد ذيل می‌باشد:

الف) نظارت بر اجرای کنوانسيون و پروتکل‌های آن؛

ب) نظارت بر محتويات کنوانسيون و پروتکل‌های آن؛

ج) بررسی و تصويب پروتکل‌های الحاقی يا هرگونه اصلاحيه به کنوانسيون يا پروتکل‌های آن و تصويب و اصلاح ضمايم اين کنوانسيون و پروتکل‌های آن؛

د) دريافت و بررسی گزارش‌هايی که توسط طرف های متعاهد ارايه شده و بررسی و ارزيابی وضعيت محيط زيست دريايی بويژه وضعيت آلودگی و اثرات آن بر اساس گزارش‌هايی که توسط طرف‌های متعاهد و سازمانها صلاحيت‌دار منطقه‌ای يا بين‌المللی تهيه شده؛

ه) بررسی گزارش‌هايی که توسط دبيرخانه راجع به موضوعات مربوط به اين کنوانسيون تهيه شده؛

/ 2 نظر / 3 بازدید
صادقي فر

سلام جناب آقاي مهدي خان وبلاگ زيبايت را ديدم واز مطالعه آن بسيار خرسند شدم برايت آرزوي موفقيت مي كنم واميدوارم در نگارش مطالب چون پانزدهم آبان ماه پر تلاش باشيد.

nima

سلام دوست عزیز شما توسط سیستم تبلیغات ما انتخاب شدید که تبلیغات کنید و از این طریق کسب در آمد کنید ،لطفا در آدرس زیر ثبت نام کنید و جزییات را مطالعه کنید http://ads.fascript.com