خزرنومه

غرض ورزی یا مصلحت اندیشی مساله این است!

با ورورد دکتر روحی به صحنه رقابت انتخاباتی هشتمین دورۀ مجلس شورای اسلامی علی رغم اعلامهای قبلی مبنی بر نیامدن، ضمن وارد شدن شوکی به مردم و مسئولین شهری منطقه، نگرانی ها درخوصوص آشفتگی ذهنی مردم و تقسیم آراء که نهایتاً منجر به عدم نتیجه گیری مطلوب در انتخابات خواهد شد را افزایش داده است. نگرانی هایی که در صورت عدم اتخاذ راهکاری عاجل، بذرهای اختلاف را خواهد پاشید و آتش این اختلاف می تواند سایر موضوعات مهم شهری را تحت الشعاع تصمیمات غرض ورزانه قرار دهد که نتیجه آن چیزی جز عقب ماندگی عمرانی و فرهنگی منطقه نخواهد بود و در واقع بازنده اصلی این اتفاقات خود مردم هستند که بی اختیار چوب ندانم کاری عده ای را خواهند خورد.

اینجاست که مصلحت اندیشی نقش خود را پررنگ تر از همیشه نشان خواهد داد. آنجایی که تفکر عقل گرایی و جمع گرایی بر تفکرات فردگرایانه غلبه یافته و التزام و تعهد به مردم و ارجعیت آینده آنان، ضرورت ایجاد تغییر را در هر فکر و تصمیمی موجب می گردد.

امیدواریم دکتر روحی عزیز و دوستان همراه ایشان ضمن احترام به رای اکثریت مردم با پذیرش و ترجیح منافع شهری، زمینه اتحاد مردم منطقه را جهت مواجه با رقباء فراهم نمایند.


پيام هاي ديگران () | ٢۳ دی ۱۳۸٦ - مهدی قجری کناری |لینک به نوشته